MaasBandProject

Het MaasBandProject is een initiatief van een team onderzoekers die voor en tijdens de werkzaamheden van het Consortium Grensmaas, die een nevengeul gaat aanleggen nabij de Maasband, onderzoek gaan doen naar landschapshistorische elementen. Het betreft een Citizen Science project binnen de kaders van het academisch project Landschapsbiografie van de Maas van universiteit van Maastricht en het Limburgs Museum. Dit gebeurd in nauw overleg met het Consortium Grensmaas.

Door de aanleg van de circa 8 m diepe nevengeul zal een deel van het oude cultuurlandschap verdwijnen. In eerste instantie is door de RCE in 2005 besloten, om binnen het gebied waar de nevengeul gaat komen, slechts beperkt archeologisch vervolgonderzoek uit te laten voeren. In 2019 is door de Stichting Erfgoed

Stein in samenwerking met het LGOG op initiatief van de heer H. Wijnen, aangegeven dat het geplande beperkte archeologische onderzoek binnen een drietal aandachtsgebieden van beperkte omvang geen rechtdoet aan de (verwachte) landschapshistorische waarden binnen het 37 hectare grote plangebied.

Voorgesteld is om alsnog een integraal landschapshistorisch onderzoek uit te laten voeren naar het (post)middeleeuwse cultuurlandschap. Op basis van overleg tussen het Consortium Grensmaas, de RCE en de leden van de opgerichte landschapshistorische werkgroep ‘Maasbandproject’, is besloten om de in 2005 vastgestelde aandachtsgebieden ter plaatse van de geplande nevengeul bij Maasband los te laten en in plaats daarvan in samenwerking met de werkgroep over te gaan tot de uitvoering van dit landschapshistorisch onderzoek. De hoofddoelstelling is om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling en het functioneren van het relatief jonge Maasdallandschap, in het bijzonder van de historische nederzetting Maasband met omliggend oud cultuurland, in relatie tot de vroegere dynamiek van de Maas. De eerste fase in het landschapshistorisch onderzoek betreft het uitvoeren van een bureaustudie. De resultaten hiervan, inclusief een hierop gebaseerd verwachtingsmodel, en op basis daarvan geselecteerde onderzoekslocaties, en de aard van het veldonderzoek ter plaatse, zijn weergegeven in een rapportage (PDF, 9.4 MB).

Voor meer informatie volg vooral de Facebookpagina: Maasbandproject