Privacy verklaring

Bij persoonsgegevens kun je denken aan naam, adres, woonplaats, emailadres, Burgerservicenummer, bankrekeningnummer en andere op jouw persoon betrekking hebbende gegevens.  

De gemeente Stein gebruikt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken en om jou van dienst te kunnen zijn. In deze privacyverklaring lees je hoe de gemeente Stein met jouw persoonsgegevens omgaat.

Persoonsgegevens

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Gebruik persoonsgegevens

Wanneer jij je bij de gemeente meldt voor producten, zorg, hulp of ondersteuning, maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens. Je kunt erop vertrouwen dat wij daar met veel aandacht mee omgaan. We werken volgens de regels uit de privacywetgeving en ons privacybeleid. Dat betekent onder andere dat de persoonsgegevens alleen gegeven worden aan medewerkers die deze nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren. Wij zullen nooit meer gegevens gebruiken dan nodig is en gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Dat geldt ook voor de organisaties waarmee de gemeente samenwerkt. Als je jezelf hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, worden jouw gegevens uitsluitend gebruikt om je te informeren over het laatste nieuws over onze gemeente (niet voor andere doelen).

Toestemming

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens gebruikt om een wettelijke of publieke taak uit te kunnen voeren. In sommige gevallen is jouw toestemming nodig voor het gebruiken van jouw gegevens. Er wordt jou dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar de aanvraag voor toestemming over gaat. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor ze gevraagd zijn.

Je bent altijd vrij om de toestemming te geven of te weigeren. Als je wel toestemming geeft, mag je deze weer intrekken wanneer je wilt. Het niet verstrekken, het weigeren of intrekken van toestemming kan gevolgen hebben voor de dienstverlening.

Jouw rechten

De Gemeente Stein gaat veilig en met veel aandacht om met jouwgegevens. Toch kan het voorkomen dat je meer wilt weten over hoe wij omgaan met jouw gegevens of dat je het ergens niet mee eens bent. Hieronder lees je welke rechten je hebt en hoe je deze kunt gebruiken. Als je jonger bent dan 16 jaar of als je onder curatele bent gesteld, kan alleen jouw wettelijke vertegenwoordiger namens jou een verzoek om uitoefening van jouw privacy rechten doen.

1. Klacht indienen

Als je vindt dat de gemeente niet goed is omgegaan met jouw privacy of niet terecht jouw gegevens heeft gebruikt, dan kun je schriftelijk of via info@gemeentestein.nl een klacht indienen. Wij zullen jouw klacht binnen zes weken afhandelen. Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht door de gemeente, dan kun je je wenden tot de onafhankelijke functionaris gegevensbescherming.

2. Recht op inzage

Artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming regelt het recht op inzage. Je kunt opvragen welke persoonsgegevens over jou bekend zijn binnen de gemeente. Dit recht gaat uiteraard alleen over je eigen gegevens en niet over die van een ander persoon. Indien je een kopie van documenten wilt krijgen of inzage in een dossier wilt krijgen, kun je dat in je verzoek aangeven. Je kunt hier ook later om vragen (nadat je het overzicht hebt ontvangen). 

Aanvraag indienen

De belangrijkste verzameling van jouw persoonsgegevens binnen de gemeente vindt plaats in de Basisregistratie Personen (BRP). Als je alleen wilt weten welke gegevens van jou zijn opgenomen in de BRP, dan kun je een verzoek indienen om inzage in de BRP.

Wil je een algemeen verzoek om inzage doen? Dan kan dit via:
1. dit digitaal formulier met jouw DigiD;
2. of Download en print het formulier inzageverzoek (PDF, 23.2 kB). Met het door jou ingevulde formulier en met jouw identiteitsbewijs moet je langs komen bij de balie van het gemeentehuis in Stein. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon moet je je namelijk kunnen legitimeren.

Overzicht persoonsgegevens

Binnen vier weken ontvang je bericht over je vraag. Vervolgens kun je controleren of de gegevens kloppen en of ze op een goede manier zijn gebruikt. Als je het niet eens bent met de inhoud van het overzicht of je meent dat de gemeente ten onrechte heeft geweigerd je inzage te geven, dan kun je bezwaar maken. Onder het besluit lees je op welke manier je dit kunt doen.

Geen inzage in uitzonderlijke gevallen

In enkele gevallen kan de gemeente weigeren om inzage te verstrekken in jouw gegevens. Dit kan alleen als daar een goede reden voor is. De verstrekking van documenten kan niet plaatsvinden als de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) zich hiertegen verzet. Wij kunnen een inzageverzoek gedeeltelijk weigeren als dit bijvoorbeeld nodig is voor de bescherming  van de gegevens van iemand anders. Als je deze gegevens wilt inzien, dan wordt de andere persoon eerst in staat gesteld zijn mening te geven over het verzoek.

3. Recht op correctie, verwijdering, vergetelheid en bezwaar

Wanneer je onjuistheden hebt gevonden in de persoonsgegevens die de gemeente van jouw gebruikt, kun je een verzoek indienen om jouw gegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Hetzelfde kun je doen als gegevens onvolledig zijn, je van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld of op een andere manier door de gemeente in strijd met de wet worden gebruikt. Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn waardoor je bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de gemeente kunt je dit ook aangeven. Beschrijft dan wel duidelijk wat die bijzondere omstandigheden zijn. Je kunt geen gebruik maken van deze rechten als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de basisregistratie personen (BRP). Voor correcties in de BRP neem je contact op met de afdeling Burgerzaken. Ook kun je geen gebruik maken van het recht van verwijdering indien wij de gegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten bewaren. Bijvoorbeeld bij aanvragen om een uitkering of subsidie.

Verzoek indienen

Wil je een algemeen verzoek om correctie, verwijdering, vergetelheid of bezwaar doen? Ook dit kan digitaal via dit formulier. Of download en print het formulier correctieverzoek (PDF, 23.3 kB). In het formulier geeft je aan welke correcties of aanvullingen je wenst of welke gegevens volgens jou moeten worden afgeschermd of verwijderd. Met het door jouw ingevulde formulier en met je identiteitsbewijs moet je langs komen bij de balie van het gemeentehuis in Stein. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon moet je je legitimeren.

Beveiliging

De gemeente Stein neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb jij de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denk jij dat wij onterecht persoonsgegevens hebben gebruikt? Of heb je aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via 046-435 93 93 of via info@gemeentestein.nl

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van persoonsgegevens door de gemeente Stein kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via het algemene nummer 046-4359393 of via info@gemeentestein.nl. Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Zie ook

Inzage, correctie of verwijdering aanvragen


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.