Huisregels

In het gemeentehuis van de gemeente Stein vormen fatsoen en wederzijds respect de basis voor contacten tussen medewerkers, klanten en bezoekers. Er is geen plaats voor discriminerende en beledigende opmerkingen of andere vormen van agressief gedrag. Deze gedragingen worden ook niet geaccepteerd bij contacten tussen medewerkers van de organisatie en cliënten buiten de gebouwen van de organisatie zoals bij werkzaamheden Algemene Dienst, huisbezoeken en handhavingcontroles.

Onder discriminerende en beledigende opmerkingen of ander vormen van agressief gedrag wordt verstaan:

  • Alle vormen van fysiek geweld, onder andere: schoppen, spugen, slaan, gooien met voorwerpen, vastpakken, knijpen, haren trekken;
  • Alle vormen van verbaal geweld, onder andere: schelden, beledigen, vernederen, ruzie zoeken;
  • Alle vormen van intimidatie, onder andere: het bedreigen van een medewerker om iets gedaan te krijgen of om te voorkomen dat iets gedaan wordt;
  • Alle vormen van stalking, onder andere: achtervolgen, opwachten, lastigvallen en hinderlijk gedrag;
  • Alle vormen van discriminatie naar seksualiteit, geloofsovertuiging of ras;
  • Alle vormen van seksuele intimidatie, onder andere: het maken van seksueel getinte opmerkingen of handtastelijkheden;
  • Alle vormen van vernieling, onder andere: het gooien met meubilair of voorwerpen en het vernielen van zaken;
  • Het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen binnen de gebouwen van de dienst is verboden;
  • Het meenemen van dieren in het gebouw van de dienst (uitgezonderd speciaal opgeleide honden als hulphond / blinde geleide hond) is verboden;
  • Roken, drugs- en/of alcoholgebruik in het gebouw is verboden.

Aangifte bij politie

Gemeente Stein tolereert geen enkele vorm van agressie, noch gericht tegen het personeel (zowel in- als extern werkzaam) noch gericht tegen bezoekers / klanten. In geval van geweldpleging, bedreiging, intimidatie, vernieling, diefstal en dergelijke wordt altijd aangifte gedaan bij de politie, zodat de veroorzaakte (im)materiële schade kan worden verhaald op de veroorzaker(s).

Op dinsdag 26 maart 2013 is het Beleidskader Agressie en Geweld vastgesteld door het College van B&W.

Hoofdnavigatie