Toegankelijkheid

Gemeente Stein wil dat deze website voor iedereen toegankelijk is. Daarom wordt veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid van informatie op deze website. In december 2017 is deze website technisch aangepast aan de normen van de webrichtlijnen, waarbij onder andere gekeken is naar technische bouw, ontwerp en inrichting. Gestreefd wordt om alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. De gemeente baseert zich daarbij op de webrichtlijnen.

Status

Deze website voldoet aan 47 automatisch toetsbare webrichtlijnen van de overheid.

Webrichtlijnen Prioriteit 1

Gemeente Stein toetst de website zelf op de normen van de Webrichtlijnen. Dat kan ook door een onafhankelijk expertisebureau worden uitgevoerd. Aangezien dat jaarlijks echter aanzienlijke kosten met zich meebrengt, is de keuze gemaakt de toetsing zelf uit te voeren. Volgens die controle voldoet de website aan de 16 ijkpunten van prioriteit 1 Drempelvrij.

De zelfevaluatie wordt uitgevoerd aan de hand van een standaardevaluatie die opgesteld is door het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING). De resultaten van de evaluatie wordt aan KING gerapporteerd. KING voert steekproeven uit onder de gemeenten die een zelfevaluatie hebben uitgevoerd. Zij rapporteren de uitkomsten aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Webrichtlijnen Prioriteit 2

In 2019 zal de gemeente een nieuwe zelfevaluatie uitvoeren voor zowel prioriteit 1 als prioriteit 2.

Volledig webrichtlijnenproof

Gemeente Stein streeft er naar dat de website per 1 januari 2019 volledig webrichtlijnenproof is op basis van de op dat moment geldende webrichtlijnen.

Melding van ontoegankelijkheid

Mocht u om welke reden van ook geen toegang krijgen tot deze website of tot de informatie die u zoekt, stuur dan een mail naar info@gemeentestein.nl. Dit helpt de website te verbeteren.

  • Omschrijf het probleem
  • Vermeld de link van de pagina die problemen geeft
  • Geef bij voorkeur aan welk besturingssysteem u gebruikt, welke browser software u heeft, of u instellingen heeft aangepast en of u hulpmiddelen, schermlezer, schermvergrotingssoftware, spraakherkenningssoftware gebruikt

Uw melding wordt dan zo spoedig mogelijk opgepakt. U wordt op de hoogte gesteld van de maatregelen die er genomen worden en indien mogelijk de afhandelingstermijn.