Privacyverklaring

De gemeente Stein verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken en om jouw van dienst te kunnen zijn. In deze privacyverklaring lees je hoe de gemeente Stein de privacy in acht neemt.

Privacy


Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Gebruik persoonsgegevens


Wanneer jij je bij de gemeente meldt voor producten, zorg, hulp of ondersteuning, maken wij gebruik van jouw persoonlijke gegevens. Je kunt erop vertrouwen dat wij daar zorgvuldig mee omgaan. We werken volgens de regels uit privacywetgeving en ons privacybeleid. Dat betekent onder andere dat de toegang tot persoonsgegevens alleen verstrekt wordt aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn om hun werk uit te kunnen voeren, dat we niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is en dat jouw gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is. Dat geldt ook voor de instellingen en instanties met wie de gemeente samenwerkt. Als je jezelf hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, worden jouw gegevens uitsluitend gebruikt om je up-to-date te houden over het laatste nieuws van onze gemeente. 

Toestemming


In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een wettelijke of publieke taak. In sommige gevallen is jouw toestemming nodig voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Er wordt jou dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het oorspronkelijk verzameld zijn. Je bent te allen tijde vrij om de toestemming te verlenen of te weigeren. Als je weigert word je nog steeds gewoon geholpen. Als je wel toestemming geeft, mag je deze weer intrekken wanneer je wilt.

Jouw rechten


Volgens de wet (AVG) heb je als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van de gemeente:

- je hebt recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. Via contact [www.gemeentestein.nl/contact] kun je een verzoek daartoe indienen. De gemeente behandelt dit verzoek binnen 4 weken;
- je hebt recht op informatie over de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt;
- je hebt recht op correctie, aanvulling of afscherming van jouw gegevens;
- je hebt het recht de gemeente te verzoeken jouw gegevens te verwijderen indien de gemeente geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken;
- je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens;
- je hebt het recht een klacht in te dienen indien je ontevreden bent over de manier waarop jouw persoonsgegevens verwerkt worden. Je kunt je hiervoor wenden tot de gemeente Stein via contact [www.gemeentestein.nl/contact]  of tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging


Gemeente Stein neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb jij de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denk jij dat wij onterecht persoonsgegevens hebben gebruikt? Of heb je aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via 046-435 93 93 of via info@gemeentestein.nl

Meer informatie


Neem met vragen over het gebruik van persoonsgegevens door de gemeente contact op met de Adviseur Privacy van de gemeente Stein via het algemene nummer 046 435 93 93 of via info@gemeentestein.nl.
De gemeente Stein heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangewezen, Huub Mulders, bereikbaar via het algemene nummer 046-435 93 93 of via info@gemeentestein.nl.
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


Gemeente Stein: mei 2018