Vaststelling bestemmingsplan “diverse bouwtitels gemeente stein”

Donderdag 17 januari 2019

Burgemeester en Wethouders van Stein maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2018 het bestemmingsplan “Diverse bouwtitels gemeente Stein” heeft vastgesteld.

Periode van ter inzage legging

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van vrijdag 11 januari 2019 tot en met donderdag 21 februari  2019 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Dienstverlening, Stadhouderslaan 200 te Stein (gedurende kantooruren). Het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op de naam van het plan (Diverse bouwtitels gemeente Stein) of op het identificatienummer van het plan: NL.IMRO.0971.BPdivbouwtit-VG01

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld door belanghebbenden die het redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend;

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn, naast een beroepschrift, ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit waarop het verzoek betrekking heeft treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Janssen (tel. nr. 046-4359233).