Ontwerpbestemmingsplan “Centrum Stein 2018”

Donderdag 18 oktober 2018

Burgemeester en Wethouders van Stein maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Centrum Stein 2018” gedurende zes weken voor een ieder ter inzage zal worden gelegd.
Onderhavige kennisgeving geldt tevens als een kennisgeving zoals bedoeld in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening.

Periode van ter inzage legging
Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 26 oktober 2018 tot en met donderdag 6 december 2018, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Publiekszaken, Stadhouderslaan 200 te Stein. Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op het identificatie¬nummer van het plan: NL.IM RO.0971.BPCentrum2018-0002. Daarnaast is het bestemmingsplan hier te raadplegen.

Bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan “Centrum Stein 2018” is een conserverend bestemmingsplan voor het plangebied van het winkelcentrum Stein.