Akoestische voorzieningen spoorweglawaai Beek-Elsloo

De afgelopen jaren heeft  een intensief proces plaatsgevonden over akoestische voorzieningen langs het spoor ter hoogte van Beek-Elsloo. In eerste instantie was sprake van plaatsing van geluidschermen maar daarvan bleek dat dit niet de voorkeur had van de omwonenden.

Naar aanleiding hiervan heeft een nieuwe afweging van maatregelen plaatsgevonden waarbij ook een landschappelijke visie is opgesteld waarin integraal naar leefbaarheid is gekeken. Mede op basis hiervan stelt de gemeente voor om, in plaats van geluidschermen, bronmaatregelen  (raildempers) en aanvullende gevelvoorzieningen te gaan realiseren.De minister van I&M neemt hierover formeel het besluit. Hiertoe is door de gemeente een saneringsprogramma opgesteld ( conform artikel 4.18 van het Besluit geluidhinder) waarin alle noodzakelijke onderzoeken en bijbehorende formulieren zijn opgenomen. Dit saneringsprogramma moet eerst voor een periode van 6 weken ter visie worden gelegd.

Ter inzage

Met ingang van 11 oktober tot en met 22 november 2017 ligt het ontwerp saneringsprogramma voor iedereen tijdens openingsuren ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, Stadhouderslaan 200, 6171KP te Stein. De stukken zijn eveneens in te zien op de site van de gemeente Stein (zie www.gemeentestein.nl/actueel/projecten).

Hoofdnavigatie