Veranderingen Jeugdzorg met ingang van 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 veranderen wij de werkwijze rondom jeugdpreventie en jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2017 regelen we als gemeente zelf de toegang tot de gespecialiseerde jeugdhulp. Denk aan individuele begeleiding bij bijvoorbeeld een kind met autisme, maar ook aan intensievere begeleiding en behandeling. Daarnaast hoort ook de veiligheidsroute voor jeugdigen tot deze gespecialiseerde jeugdhulp. Zoals bijvoorbeeld de borging van de veiligheid van kinderen als er sprake is van huiselijk geweld.

Bovenstaande loopt niet langer via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zoals dat in 2015 en 2016 wel het geval was. Het CJG Westelijke Mijnstreek blijft voor de gemeente Stein de preventieve taken ten aanzien van de jeugdzorg uitvoeren. Daarnaast voert het CJG voor onze gemeente de onderdelen informatie en advies (baliefunctie), de afspraken jeugdgezondheidszorg en de pilot POH-Jeugd-GGZ/ kinderpsycholoog uit.

CJG als spin in het web in de preventie

Elke ouder, jeugdige en betrokken professional is welkom bij het CJG voor informatie, advies, ondersteuning en voor het stellen van kleine en grote vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden. Medewerkers van het CJG werken nauw samen en zijn veelal buitenshuis (ambulant) aan de slag. Voor meer informatie over de zorgroute kunt u terecht op https://www.cjg-wm.nl/Prof-Open-Handboek-WM.

Als er meer nodig is…

Als er gespecialiseerde zorg en ondersteuning moet worden ingezet vanuit een arrangement (Zorg in natura) of een Persoonsgebonden Budget (PGB), is de gemeente aan zet. Gekwalificeerde medewerkers van de gemeente gaan met ouders, jeugdigen en betrokken professionals in gesprek, waarbij gezamenlijk gekeken wordt naar behoeftes en inzet. Uiteindelijk kan dit leiden tot inzet van professionele zorg. Waar nodig pakt de medewerker van de gemeente de procesregie in de vorm van casemanagement.

Huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten behouden de mogelijkheid direct te verwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp.

Veiligheid staat voorop

De veiligheid van het kind gaat voor de rechten van ouders. De gemeente, het CJG en ketenpartners zullen hun uiterste best doen om ouders te motiveren vrijwillige hulp te aanvaarden. Vrijwillige hulp is altijd te prefereren boven gedwongen hulp.

Bij situaties waarin de veiligheid van het kind (mogelijk) gevaar loopt, is de gemeente aan zet. Gekwalificeerde medewerkers voeren het casemanagement over veiligheidssituaties uit. Wanneer een jeugdbeschermingsmaatregel onontkoombaar is, maakt deze onderdeel uit van het integrale gezinsplan.

Voor vragen kunt u contact opnemen met CJG Westelijke Mijnstreek (046-8506910) of met de gemeente via telefoonnummer 046-4359393 / info@gemeentestein.nl

Hoofdnavigatie