Steins college wil meer ambitie: geen deelname regionaal Participatiebedrijf

Op 27 september jl. heeft het Steinse college van B&W besloten om per 1 januari 2018 niet deel te nemen aan het regionaal Participatiebedrijf. Dit stelt het college aan de gemeenteraad voor op basis het voorliggende bedrijfsplan, de businesscase, de concept centrumregeling en de concept dienstverleningsovereenkomst Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. Op 26 oktober aanstaande wordt dit voorstel in de gemeenteraad behandeld.

Wat betekent dit?
Dit voorstel aan de gemeenteraad betekent dus ook dat medewerkers van de gemeente Stein niet overgaan naar de gemeente Sittard-Geleen.

Waarom?
Het college van B&W stelt het belang van de transformatie van Vixia voorop. Deze transformatie is noodzakelijk om te voorkomen dat de tekorten nog verder oplopen. Op basis van het voorliggende bedrijfsplan is het college niet overtuigd dat samenvoeging van de sociale diensten nu en pas op langere termijn Vixia geheel of gedeeltelijk te integreren de eerste noodzakelijke stap is om deze tekorten terug te dringen. De financiële onderbouwing in de businesscase wijst hier ook niet op.

De transformatie van Vixia zal in fasen gebeuren (2018-2021). Volgens het Steinse college is uit de voorliggende stukken niet duidelijk of de samenvoeging van de sociale diensten gelijktijdig met de volledige integratie van Vixia zal bijdragen aan een integrale aanpak als het gaat om het begeleiden naar werk van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een nog op te stellen plan van aanpak zal dit moeten uitwijzen. Dit plan van aanpak moet leiden tot een beter (financieel) effect en meer integraliteit dan nu is terug te zien in de voorliggende stukken. Ook de gewenste sturing vanuit het college van B&W en de gemeenteraad van Stein dient in dit plan een adequate plaats te krijgen.

Vanwege dit integrale oogpunt stelt het college van Stein voor om na deze transformatieperiode van Vixia te bezien of samenvoeging van de sociale dienst van de gemeente Stein met die van Sittard-Geleen, Beek en Vixia bijdraagt aan de doelstelling van ‘de kortste weg naar werk’.

Vanuit bovenstaande ambities (de tekorten van Vixia terugdringen en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk) acht het college het noodzakelijk om het tijdschema van de transformatieperiode van Vixia te versnellen.

Hoe nu verder?
Als de gemeenteraad in oktober instemt om de ambitie in positieve zin bij te stellen en te versnellen, zal dit voorstel ook worden gedeeld met de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en het GR-bestuur van Vixia. Dit om vervolgens samen met de partners te bekijken of deze voorgestelde versnelling wordt gedeeld.

Lees ook: https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Actueel/Nieuws_en_persberichten/September_2017/Colleges_Beek_en_Sittard_Geleen_akkoord_met_bedrijfsplan_Participatiebedrijf

Hoofdnavigatie