Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

De 18 gemeenten binnen de regio Zuid-Limburg werken samen aan het opstellen van een structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’. In dit kader maakt het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein bekend dat de ontwerp structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ ter inzage ligt. De structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen. Voor het gemeentebestuur is de structuurvisie een belangrijke leidraad voor het opstellen van toekomstige bestemmingsplannen en het toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen het gemeentelijke grondgebied. De ontwerp structuurvisie is tot stand gekomen op basis van breed ambtelijk en bestuurlijk overleg binnen de regio Zuid-Limburg. Daarnaast zijn in Zuid-Limburg brede informatiesessies georganiseerd voor raadsleden en stakeholders.

Ter inzage

Met ingang van 21 juli tot en met 8 september 2017 ligt de ontwerp structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ voor iedereen tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, Stadhouderslaan 200, Stein. Onderaan deze pagina staan de bestanden in pdf.

Indienen zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan door iedereen een zienswijze worden ingediend. Richt schriftelijk uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein, Postbus 15, 6170 AA, Stein.

Vervolg

Na de ter inzage periode zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over de zienswijzen. De gemeenteraad zal, met inachtneming van de ingediende zienswijzen, de structuurvisie vaststellen. De vaststelling van de structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ zal via de formele weg  bekend worden gemaakt en via de gebruikelijke weg op het gemeentehuis ter visie worden gelegd. Tevens wordt de structuurvisie digitaal raadpleegbaar gemaakt op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

De structuurvisie is voor burgers niet direct bindend. U kunt dan ook niet in bezwaar en/of beroep gaan tegen de vastgestelde structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’. Een eensluidende structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ zal worden voorgelegd aan alle Zuid-Limburgse gemeenten.

Hoofdnavigatie