Klachten

Burgers die niet tevreden zijn over de wijze waarop ze in een concreet geval door ons zijn behandeld, kunnen hierover een officiële klacht indienen. U kunt daarbij denken aan een onaanvaardbaar lange afhandeltermijn van een aanvraag, gebrekkige communicatie met een vakafdeling, verkeerde informatieverstrekking of een (andere) onheuse bejegening.

Behandeling klacht in eerste instantie

De vakafdeling neemt vervolgens contact met u op om uw klacht te bespreken. Indien het niet lukt het probleem in onderling overleg op te lossen, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw klacht tijdens een hoorzitting nader mondeling toe te lichten. Uw grieven worden vervolgens ter kennis van het College van burgemeester en wethouders gebracht, dat een oordeel over uw klacht uitspreekt. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht.  

Behandeling klacht in tweede instantie

Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Ombudscommissie Gemeente Stein. Deze commissie bestaat uit drie deskundige leden die geen enkele binding met het gemeentebestuur hebben. Hierdoor is een onafhankelijke, onpartijdige en objectieve klachtbehandeling gewaarborgd. Het adres van de commissie is: Ombudscommissie Gemeente Stein, t.a.v. de heer mr. R.M.M.  Engelen (secretaris), Postbus 15, 6170 AA Stein. De Ombudscommissie beschikt ook over een eigen emailadres: ombudscommissie@gemeentestein.nl .

De Ombudscommissie onderzoekt of uw klacht op een serieuze wijze is behandeld en stelt u in de gelegenheid tijdens een hoorzitting uw verhaal te doen. Vervolgens spreekt de commissie een ‘eindoordeel’ uit. Ook hiervan krijgt u schriftelijk bericht. De commissie kan ook aanbevelingen aan het gemeentebestuur doen om herhaling van fouten in de toekomst te voorkomen.

Klachtbehandeling is waardevol

Het gemeentebestuur van Stein gaat zorgvuldig om met klachten. Onze burgers hebben recht op een fatsoenlijke behandeling. Indien in een concreet geval iets misgaat, willen wij hierover nadenken en kijken of onze bedrijfsvoering aangepast moet worden.

Daarbij staat steeds het belang van onze burgers centraal. 

Hoofdnavigatie