Bekendmakingen

Gemeente Stein publiceert bekendmakingen van meldingen en vergunningen (o.a. omgevingsvergunningen, aanvragen in het kader van de Drank - en Horeca Wet, evenementenvergunningen, sloop - en milieumeldingen) op www.overheid.nl. Wilt u bekendmakingen die uw buurt of straat aangaan per e-mail te ontvangen? Activeer dan de e-mailservice van overheid.nl. Inhoudelijke informatie omtrent rechtsbescherming ten aanzien van meldingen en vergunningen treft u in de publicatie aan.

Hieronder volgt een korte toelichting op een aantal termen die vaak in bekendmakingen voorkomen. Scroll naar beneden om de meest recente bekendmakingen op het gebied van belastingen en bijzondere wetten en verkeer te lezen.

Informatie & ter inzage legging

Alle openbare stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Dienstverlening, team Publiekszaken (behalve als anders is aangegeven).

Bezwaar

Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een bezwaar indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders (Postbus 15, 6170 AA Stein). In dit bezwaarschrift dient tenminste uw naam en adres te staan, een omschrijving van het besluit, de reden(en) waarom u bezwaar heeft en uw handtekening.

Beroep

Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk beroep instellen bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040AZ Roermond. Het beroep schorst de werking van het besluit niet.

Zienswijzen

Binnen de genoemde termijn kan belanghebbende (t.a.v. sommige besluiten eenieder) reageren op het voornemen om een besluit te nemen. U kunt uw schriftelijke reactie richten aan het college van Burgemeester en Wethouders (Postbus 15, 6170 AA Stein). Voor het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de vermelde afdeling.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaar- of beroepschrift indient waar spoed bij vereist is, kunt u als belanghebbende naast het bezwaar- of beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening (zoals schorsing) doen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Dit is enkel mogelijk indien onverwijlde spoed, gelet op de belangen, dat vereist.

archief >>

Hoofdnavigatie