Mijn Nieuwdorp algemeen

Partijen gaan overeenkomst aan voor toekomstbestendig Nieuwdorp

De partijen die meedoen in het Wijkactieprogramma (WAP) Nieuwdorp hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Dit houdt in dat er afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop wordt gewerkt om te komen tot een toekomstbestendig Nieuwdorp. Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp, Zorggroep Vivantes, woningcorporatie Zaam Wonen en de gemeente Stein gaan deze overeenkomst voor de komende jaren met elkaar aan. Het kerkbestuur blijft nauw betrokken bij de ontwikkelingen in Nieuwdorp.

Voor én door inwoners

Deze meerjarige gebiedsgerichte aanpak komt voort uit de uitdagingen die zowel op sociaal als op fysiek gebied in de wijk spelen. De projecten, die samen het WAP vormen, komen voort uit een peiling onder inwoners en verenigingen, ondernemers en instellingen in 2019.

Het gaat om vier projecten: Bruisend Hart (gericht op wonen en ontmoeten in het centrumgebied), Aanpak sociale woningvoorraad en herinrichting van deze woonomgeving, 360 graden Nieuwdorp, (gericht op sociale kracht & kwetsbaarheid) en Nieuwdorp Duurzaam.
Henk van Mulken - Stichting Buurtcentrum: “Het Wijkactieprogramma is er voor én door inwoners van Nieuwdorp. Projecten worden in nauwe samenwerking met inwoners opgepakt.”

Samen verantwoordelijk

Wethouder Danny Hendrix (volkshuisvesting, openbare ruimte): “Bij een gebiedsgerichte aanpak als deze is het van belang dat partners dezelfde uitgangspunten en afspraken aanhouden om te werken aan gezamenlijke doelen. Deze overeenkomst doet recht aan de wijk en deze intensieve, meerjarige aanpak.” Wethouder Joep Ummels (accommodaties en voorzitter Stuurgroep WAP) vult aan: “Dit kunnen we alleen maar samen met inwoners die er wonen en de partners die werken in de wijk. Het initiatief om de schouders onder Nieuwdorp te zetten, komt trouwens oorspronkelijk van de inwoners zelf.”

Mijlpaal

Karel Smitsmans - Zaam Wonen: “Deze samenwerkingsovereenkomst staat niet op zich, maar vormt een belangrijke mijlpaal in een traject dat al in 2018 is gestart samen met Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp, Zaam Wonen en gemeente Stein. Bovendien waren het creëren van een centrale ontmoetingsplek en het investeren in levensloopbestendige en duurzame woningen al items in de wijkvisie die in 2016 door de wijk vanuit het DOP is opgesteld.”

Het Wijkactieprogramma is op Steinse schaal een pilot om te experimenteren met de nieuwe  Omgevingswet. Dit vanwege de omvangrijke opgave, de participatie vroeg in het proces en het gebiedsgericht werken waarbij vanuit meerdere partijen en invalshoeken wordt samengewerkt.

Op de hoogte blijven? Kijk op www.gemeentestein.nl/nieuwdorp

Afbeelding overeenkomst wap

Rijksbijdrage toegekend voor Nieuwdorp

De Westelijke Mijnstreek krijgt ruim 5 miljoen van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het toekomstbestendig maken van twee wijken. Het gaat om 3,7 miljoen voor verduurzaming van 251 woningen in Geleen-Zuid/Kluis en het milieubewust herinrichten van straten. Voor het wijkactieprogramma (WAP) van de Steinse wijk Nieuwdorp is uit het Volkshuisvestingsfonds een bijdrage van 1,6 miljoen euro voorzien voor verduurzaming van woningen en het verbeteren van de leefomgeving.

Nieuwdorp Wijkactieprogramma

Het wijkactieprogramma om Nieuwdorp toekomstbestendig te maken is gebaseerd op 4 thema’s, te weten:

Aanpak van woningvoorraad in het zuidoostelijke kwadrant tot een toekomstbestendig en duurzaam woningbezit (dit betreft het gebied rond de Woeringenstraat);

  • Realiseren van bruisend hart van de wijk (bundeling van commerciële, maatschappelijke en woonfuncties);
  • Aanpak van sociale problematieken in de wijk (investeren in kracht en zelfredzaamheid van bewoners, huishoudens, gezinnen);
  • Duurzaamheidsaanpak m.b.t. energetische verduurzaming en levensloopbestendigheid van woningvoorraad en aanwezige overige gebouwen.

Volkshuisvestingsfonds

Het Volkshuisvestingsfonds heeft betrekking op thema 1: De aanpak van de woningvoorraad. Het betreft de verduurzaming van 73 (particuliere) woningen, aanpak van de openbare ruimte (o.a. klimaatbestendiger maken) en upgraden van achterpaden. Zaam Wonen en gemeente betrekken huurders en particuliere woningeigenaren actief bij de verdere ontwikkeling van dit zuidoostelijke kwadrant.

Meer informatie op www.gemeentestein.nl/nieuwdorp

Wensen

Bovenop de 43 miljoen euro die de gemeente (5 miljoen euro) en Zaam Wonen (38 miljoen euro) gezamenlijk in dit wijkgedeelte willen investeren, is deze rijksbijdrage van 1,6 miljoen euro een welkome aanvulling waardoor meer wensen van betrokken partijen kunnen worden ingevuld.

Belangrijke steun in de rug

‘Deze rijksbijdrage is een enorme steun in de rug voor de geplande meerjarige unieke gebiedsgerichte aanpak om een deel van de wijk Nieuwdorp toekomstbestendig te maken’, aldus wethouder Danny Hendrix (Volkshuisvesting) en wethouder Joep Ummels (Voorzitter stuurgroep WAP Nieuwdorp).

‘Het is fantastisch dat we na 5 jaar voorbereiding een bijdrage kunnen ontvangen van het Rijk. Het is een erkenning van alle inspanningen die bewoners en organisaties tot nu toe hebben gedaan. De extra middelen maken het mogelijk om de wijk integraal aan te pakken. Dat wil zeggen met huurders én woningeigenaren samen werken aan een duurzame wijk, waarin niet alleen de woningen, maar ook de woonomgeving kan worden aangepakt’ , aldus Karel Smitsmans, directeur-bestuurder van woonstichting Zaam Wonen.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93